Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Proconsul B.V. , h.o.d.n. Marengo
Gevestigd te Bosschenhoofd, KvKnr. 62966804

Artikel 1 – Definities

 • Data: de door u verstrekte gegevens bestemd voor gebruik van de Dienst;
 • Gebruiksvoorwaarden: deze onderhavige voorwaarden;
 • Dienst: De onder deze voorwaarden te verstrekken toegang tot het Platform;
 • Dienstverlener: de aan het Platform betrokken derde, de professional die hulpvragen van Gebruiker behandelt en beantwoord;
 • Gebruiker: De bezoeker van de website / app van Marengo;
 • Licentie(s):Het recht van Merengo om het Platform te exploiteren 
 • Overeenkomst: Deze overeenkomst tussen Gebruiker en Smart Guard welke ontstaat door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • Platform: De door Smart Guard geboden website www.marengo.nl waarop naast algemene informatie betreffende dierenwelzijn tevens concrete hulpvragen aan gelieerde Dienstverleners kunnen worden geplaatst.

Artikel 2 -Toepasselijkheid en duur

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden bij bezoek van het Platform Marengo en stellen voorwaarden aan de Gebruiker voor het gebruik ervan.
 2. De Gebruiksvoorwaarden treden in werking bij gebruik van de Dienst en blijven voor de duur van het gebruik van kracht.
 3. Met het beëindigen van het gebruik van de Dienst, ongeacht of zulks door Gebruiker of Smart Guard geschiedt, zegt u deze overeenkomst en daarmee het gebruiksrecht op.
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling weigert dan eindigt het gebruiksrecht van het Platform.  opzeggen door de Dienst niet meer te gebruiken. 


Artikel 3 – Gebruiksrecht 

 1. Smart Guard verstrekt hierbij een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
 2. De toegang tot het Platform is kosteloos. 
 3. Het doel van de Dienst is het leveren van een dienst met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van uw huisdier. 
 4. U heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden van het Platform, Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins.


Artikel 4 – Misbruik van het Platform

 1. Het is niet toegestaan om middels dit Platform om inbreuk te maken op de rechten van anderen of de wet te overtreden.
 2. is Smart Guard is gerechtigd maatregelen te indien naar haar oordeel sprake is van hinder, schade of een ander (dreigend) gevaar voor het functioneren van het Platform of aanverwante (computer-)systemen of netwerken, bijvoorbeeld  door, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen.
 3. Indien een derde klaagt over een door de Gebruiker  gemaakte inbreuk op diens rechten of op deze Gebruiksvoorwaarden, is Smart Guard gerechtigd om identificerende gegevens van de Gebruiker af te geven aan i) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens.  

Artikel 5 – Intellectueel Eigendom 

 1. Smart Guard en/of haar licentiegevers bezitten en behouden alle bestaande en toekomstige rechten op het Platform. De Gebruiker verkrijgt een gebruiksrecht  bevoegdheid die voortvloeien uit de strekking van de Gebruiksvoorwaarden of die Schriftelijk worden toegekend. Het is Gebruiker niet toegestaan deze anderszins dan op het Platform te gebruiken. 
 2. De data die Gebruiker opslaat of verwerkt op het Platform blijft eigendom van de Gebruiker. Smart Guard heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor haar Platform en verkrijgt een zelfstandig databankrecht op de verzameling van data die de Gebruikers gezamenlijk aan haar aanleveren. 
 3. De door Gebruiker aan Smart Guard verstrekte informatie,  zoals suggesties voor verbetering of  over een fout op het Platform, geeft Smart Guard een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken.  


Artikel 6 – Privacy 

 1. Smart Guard houdt zich aan de geldende regelgeving terzake privacy bij verstrekking van de toegang tot haar Platform. In de  privacy statement vindt  u informatie hoe Smart Guard omgaat met uw persoonsgegevens.


Artikel 7 – Beschikbaarheid & onderhoud

 1. Smart Guard garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van haar Platform.
 2. Smart Guard tracht het functioneren van haar Platform te optimaliseren door tijdig updates en onderhoud uit te voeren.
 3. Smart Guard is niet verantwoordelijk voor een tijdige en juiste doorvoering van updates en accepteert geen .aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het Platform danwel als gevolg van een niet of niet tijdig geïnstalleerde update.

 

Artikel 8 – Ondersteuning

 1. Gebruiker kan aan Smart Guard vragen stellen via het contactformulier onder “Contact” op de Website, via de contactgegevens van Smart Guard als vermeld op de Website. Smart Guard zal trachten binnen een zo kort mogelijke  termijn te reageren op de vragen. 
 2. Smart Guard kan geen vragen beantwoorden omtrent het door Dienstverlener via het Platform aan de Gebruiker verstrekte advies, diagnose of behandelplan. Hiervoor dient Gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Dienstverlener. 
 3. Indien Gebruiker ten aanzien van de kwaliteit van de door Dienstverlener aan Gebruiker verleende dienst een concrete klacht heeft, dient deze zich tot het klachtenloket van de betreffende praktijk van deze Dienstverlener te wenden. 

 

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid

 1. De via het Platform door Smart Guard aangeboden informatie is slechts informatief en vervangt in geen geval het door de Dienstverlener te verstrekken advies, diagnose of behandelplan. Daarvoor dient Gebruiker een account aan te maken en voorafgaand daaraan de algemene voorwaarden voor verstrekking van die specifieke dienstverlening te accepteren. 
 2. Hoewel Smart Guard zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden op haar Platform, garandeert zij niet dat deze informatie juist, volledig en/of actueel is.
 3. Smart Guard is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker in verband met de op het Platform aangeboden informatie, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Smart Guard.


Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Informatie die tussen Smart Guard en Gebruiker wordt uitgewisseld wordt als ‘vertrouwelijk’ behandeld. 
 2. Smart Guard zal de gegevens die Gebruiker en via het Platform verstrekt opslaan en gebruiken voor interne doeleinden, waaronder analyse en statistieken.  Hierover vindt U meer in onze Privacy Statement..


Artikel 11 – Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst tussen Smart Guard en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda is bevoegd van geschillen kennis te nemen, een en ander behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

 

nl_NL