Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Proconsul B.V. , h.o.d.n. Marengo
Gevestigd te Bosschenhoofd, KvKnr. 62966804

Artikel 1 – Definities

 • Consult: De door Dierenarts in behandeling te nemen hulpvraag van de Gebruiker en daarop aan deze te verstrekken advies, diagnose of behandelplan
 • Deelnameformulier: waarmee Dierenarts aangeeft deel te willen nemen aan het Platform;
 • Dienst: De door Marengo aan Dierenarts onder deze Overeenkomst te verstrekken toegang tot het Platform via een website, waarbij dierenarts in de gelegenheid wordt gesteld om op hulpvragen van huisdiereigenaren te reageren;
 • Gebruiker: De huisdiereigenaar die het Platform gebruikt om vragen gerelateerd aan de gezondheid van zijn/haar huisdier te stellen.
 • Ingangsdatum: Zoals aangegeven op Deelnameformulier;
 • Intellectuele eigendomsrechten: de rechten van Smart Guard betrokken bij dit Platform, waaronder maar niet uitsluitend beeldmerken, handelsnamen, auteursrechten, databankrechten en know how.   
 • Licentie(s):Het recht van Marengo om het Platform te exploiteren en als zodanig Dierenarts toe te laten als dienstverlener op het Platform;
 • Overeenkomst: Deze overeenkomst tussen Gebruiker en Smart Guard welke ontstaat door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
 • Platform:: De door Smart Guard geboden website www.marengo.nl waarop naast algemene informatie betreffende dierenwelzijn tevens concrete hulpvragen aan gelieerde Dienstverleners kunnen worden geplaatst.
 • Prijs: De vergoedingen die Dierenarts ontvangt van huisdiereigenaren voor levering van de Dienst op het Platform;
 • Vergoeding: De betaling die Dierenarts ontvangt voor verstrekking van diens advies, diagnose of behandelplan aan de Gebruiker.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook welke Proconsul BV, hierna ‘Marengo’, aanbiedt op het platform www.marengo.nl .
 2. Voor zover door bemiddeling van Marengo aan Gebruiker producten of diensten van derden worden geleverd,  gelden tevens de algemene voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Marengo en Gebruiker, mits de toepasselijkheid ervan aan Gebruiker door deze derde werd  medegedeeld en aan Gebruiker een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van deze algemene voorwaarden van Marengo en derde prevaleren deze onderhavige voorwaarden van Marengo.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 


Artikel 3 – Aard dienstverlenging

 1. De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Marengo is een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Marengo heeft jegens Gebruiker een inspanningsverbintenis welke ertoe strekt een geschikte Dierenarts te leveren welke de hulpvraag van Gebruiker kan beantwoorden. Beantwoording van de hulpvraag schept een betaalverplichting voor Gebruiker, als vooraf met Marengo overeengekomen.
 3. Marengo is bevoegd zonder toestemming van Gebruiker, derden bij de uitvoering van de diensten in te schakelen. 


Artikel 4 – Verplichtingen Marengo 

 1. Marengo hanteert bij de inschakeling van Dierenartsen kwaliteitsmaatstaven om de Gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen bieden. De Dierarts is bij het analyseren van de door Gebruiker geformuleerde hulpvraag afhankelijk van de door Gebruiker verstrekte informatie. Evenwel geldt dat het analyseren van hulpvragen en verstrekken van adviezen, diagnoses en behandelplannen mensenwerk blijft. 
 2. Marengo zal zich naar beste kunnen inspannen het Platform optimaal te laten functioneren en zodat Gebruiker de aangeboden dienst zoveel mogelijk ongehinderd kan afnemen. 
 3. Marengo zal het Platform naar beste vermogen beveiligen, conform de stand van de techniek en conform een niveau dat van haar verwacht mag worden, gelet op de aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie en de voorzienbare risico’s in relatie tot de uitvoeringskosten, 
 4. Het voorgaande houdt in dat Marengo ten aanzien van de ongehinderde toegang voor Gebruiker tot het Platform een inspanningsverplichting heeft en dat onvermijdelijk is dat het Platform sporadisch wegens onderhoud kortstondig onbereikbaar zal zijn. 
 5. Kennelijke fouten in de aanbiedingen en andere uitingen binden Marengo niet.


Artikel 5 – Verplichtingen Gebruiker 

 1. Uitsluitend meerderjarigen hebben toegang tot diensten aangeboden op het Platform.  
 2. Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Marengo verstrekte gegevens waarop Marengo zijn aanbieding heeft gebaseerd. 
 3. De Gebruiker verkrijgt na het aanmaken van een persoonlijk account een persoonlijk recht tot toegang tot het Platform. De aan Gebruiker  ter beschikking gestelde inlogcode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk, hij dient deze codes dan ook strikt vertrouwelijk te houden en/of met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. Marengo accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, misbruik of ongeoorloofd gebruik met betrekking tot de Dienst als gevolg van ongeoorloofde toegang. 
 4. Gebruiker is voor verstrekking van de dienst een geldelijke vergoeding verschuldigd zoals is aangekondigd voorafgaand aan het plaatsen van de hulpvraag op het Platform, ongeacht of de geleverde dienst (diagnose of behandelplan) tot succes leidde.
 5. Door Gebruiker verschuldigde bedragen wegens de op het Platform af te nemen Dienst worden door middel van de op het Platform aangeboden betaaldienst door Gebruiker betaald. 
 6. Restitutie van de vergoeding die Gebruiker verschuldigd is, is na plaatsing van de hulpvraag niet meer mogelijk.


Artikel 6 – Duur van de overeenkomst

 1. De aard van de dienst die Gebruiker van het Platform afneemt maakt dat duur is beperkt tot een enkele hulpvraag en de beantwoording ervan. Voorzover een door een Dierenarts verstrekt advies, diagnose of behandelplan leidt tot een vervolgtraject waarbij van deze Dierenarts diensten worden afgenomen is sprake van een nieuwe overeenkomst tussen Dierenarts en Gebruiker..


Artikel 7 – Betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) doch exclusief eventuele andere product- of dienst-specifieke door de overheid opgelegde heffingen. Alle door Marengo kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Gebruiker dient in euro’s te betalen.
 2. Met betrekking tot de door Marengo of Dierenarts verrichte prestaties en de daarvoor door Gebruiker verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Marengo volledig bewijs op, onverminderd het recht van Gebruiker tot het leveren van tegenbewijs.
 3. Voor zover sprake zal zijn van een periodieke betalingsverplichting van Gebruiker, mag Marengo jaarlijks, voor de eerste keer nadat een jaar verstreek, de prijs indexeren conform de Consumentenprijsindex (CPI) waarbij 2015 = 100. Een dergelijke indexering wordt minimaal 1 maand schriftelijk voorafgaande aan de aanvang gecommuniceerd met Gebruiker. Indien Gebruiker hiermee net instemt, is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na deze aankondiging schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijs in werking zouden treden. 
 4. Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 5. Marengo heeft het recht haar verplichtingen op te schorten indien de Gebruiker de verplichtingen op grond van dit artikel niet of niet volledig nakomt, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Gebruiker. 


Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. Marengo draagt er zorg voor dat alle van Gebruiker ontvangen gegevens vertrouwelijk behandeld worden en slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij verstrekt werden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij zulks voor de goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is danwel voorzover Marengo daartoe wegens een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of bij bevel van een overheidsinstantie verplicht wordt. 
 2. Dit artikel behoudt zijn kracht na het einde van de overeenkomst tussen partijen. 


Artikel 9 – Privacy en gegevensverwerking

 1. De door Gebruiker aan Marengo te verstrekken informatie beperkt zich ten aanzien van de van Gebruiker vereiste persoonlijke gegevens tot een absoluut minimum. Ten aanzien  van de verantwoordelijkheden van Marengo voor gegevens, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, is haar Privacy Statement van toepassing.   
 2. De verantwoordelijkheid voor juistheid van de gegevens, die Gebruiker bij gebruik van het Platform toevoegt aan diens account ligt bij Gebruiker. Gebruiker staat er voor in dat de inhoud en het gebruik van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Gebruiker vrijwaart Marengo tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met verstrekking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Marengo zal Gebruiker desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Gebruiker uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.


Artikel 10 – Beveiliging

 1. De door Marengo aan Gebruiker verstrekte toegangs-of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Gebruiker als zodanig worden behandeld. 
 2. Gebruiker zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Marengo uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.. 
 3. Marengo is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd naar eigen inzicht aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden. 
 4. Gebruiker zal de eigen hardware en internet-infrastructuur adequaat beveiligen en beveiligd houden. 


Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker stemt in met toevoeging van de door Gebruiker aangeleverde informatie aan de databanken van Marengo. 
 2. Alle (toekomstige) rechten van intellectuele eigendom, waaronder bijvoorbeeld begrepen het auteursrecht en het databankenrecht, ontstaan door de door Marengo geleverde dienst en verzamelde data, berusten uitsluitend bij Marengo. Gebruiker heeft geen aanspraak  op deze aan Marengo toekomende intellectuele eigendomsrechten. 
 3. Marengo is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Gebruiker is overeengekomen. 


Artikel 12 – Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. De dienst van Marengo beslaat slechts uit het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, Zodra Gebruiker de hulpvraag heeft geformuleerd en deze is aangenomen door een betrokken Dierenarts is de Dienst door Marengo geleverd en is deze overeenkomst niet meer opzegbaar. 
 2. Ten aanzien van de door Dierenarts te verstrekken advies, diagnose of behandelplan gaat  Gebruiker met Dierenarts rechtstreeks een rechtsverhouding aan. Indien Gebruiker  ontevreden is over de kwaliteit van de door Dierenarts geleverde dienst dient deze zich rechtstreeks tot de betrokken Dierenarts te wenden.  


Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Marengo

 1. Marengo kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming voortkomend uit de door haar te verstrekken Dienst, mits zij voorafgaand door Gebruiker schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn verkreeg om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.  
 2. Een eventuele verplichting tot vergoeding van schade ziet slechts directe schade. Marengo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder tevens valt verlies van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Marengo.
 3. De aansprakelijkheid van Marengo uit welke hoofde dan ook jegens de koper is per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Marengo wordt uitgekeerd. Voorzover geen dekking bestaat eis de aansprakelijkheid van Marengo beperkt tot het bedrag welke Gebruiker betaalde voor de  betreffende Dienst.  
 4. Een vordering uit deze hoofde op Marengo vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering
 5. Uitgesloten van vergoeding bij aansprakelijkheid is schade aan de zijde van Gebruiker die valt te typeren als: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Marengo aan Gebruiker gesuggereerde zaken, materialen of programmatuur. 


Artikel 14 – Overmacht

 1. Marengo is in geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst. . Onder overmacht aan de zijde van Marengo wordt onder meer verstaan: (i) overmacht bij derden of gebrekkigheid van zaken of programmatuur van derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) (cyber)crime, (cyber-) vandalisme, oorlog of terrorisme, pandemie, epidemie.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan tien dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Marengo en Gebruiker worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen welke tussen Marengo en Gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland -West Brabant locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 
nl_NL